Andrahandsuthyrning

Skicka en skriftlig ansökan till styrelsen i och uppge skäl till andrahandsuthyrningen, under vilken tid och vem som ska hyra. Styrelsen ger tillstånd för andrahandsuthyrning för ett år i taget.
Föreningen tar ut en avgift på 10% av ett basbelopp utslaget på 12 månader.
En kopia på ett andrahandskontrakt ska efter godkännande skickas till styrelsen i god tid före uthyrningen. 
Ladda ner kontrakt här
Stadgar

Paragraf 12
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.

Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. l ansökan ska anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas.

Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan omprövas av hyresnämnden. 

Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem. 


Uppdaterat 2019-03-17