Brf Trekanten Liljeholmen

Information från årsstämma 3 juni 2021

Antal röstberättigade på årsstämman: 38 st, varav 17 på plats, 17 digitalt och 4 genom fullmakt

 

Vanessa Ware ledde stämman på ett föredömligt sätt med bland annat genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse.

 

Valberedningens förslag på nya styrelsen för 2021-2022 röstades igenom.

Den nya styrelsen finns presenterad under avsnittet Styrelse samt på husets anslagstavlor.

 

Årsstämman röstade följande gällande de tre motionerna:

 • Ja till att utreda de tekniska, ekonomiska och administrativa förutsättningarna och konsekvenserna för att installera ett antal laddstolpar för elbilar och elhybridbilar och.
 • Ja till att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram underlag för beslut om infravärme på terrasserna till årsstämman 2022..
 • Nej till att installera fastighetsboxar i entréerna.

Årsstämman röstade följande gällande de tre propositionerna:

 • Att Brf Trekanten inte ska gå vidare med installation av solceller i dagsläget.
 • Att ge styrelsen i uppdrag att att teckna avtal med lämplig leverantör av gemensam fiber/bredband med riktmärke till årsskiftet 2021/2022.
 • Att ge styrelsen i uppdrag att att teckna avtal med lämplig leverantör av utrustning för individuell mätning och debitering (IMD) samt att teckna avtal med lämplig leverantör av gemensam el, i första hand fossilfri el (sol/vind/vatten)

 

Styrelsen kommer nu utlysa 2 arbetsgrupper:

 • Installation av laddstolpar
 • Installation av infravärme på terrasserna

 

Om man är intresserad av att vara med så är man välkommen att maila styrelsen@brftrekanten.se.

 


Information från styrelsemöte 11 maj
- 20 maj kl 18.30 - Medlemsmöte (digitalt) med information från arbetsgrupperna kring gemensamt bredband/fiber och gemensam el.
- 3 juni kl 18.30 - Årsstämman - samtliga handlingar delas ut i alla brevlådor.
- Vecka 23 (7-11 juni) Lybecks Rör genomför Högtrycksspolning med filmning av ett antal rör. De måste ha tillgång till samtliga lägenheter under arbetet. Information kommer i era brevlådor.

Information från styrelsemöte 9 februari 2021
-
Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars 2021. Beroende på vilka corona-restriktioner som finns i juni kommer vi ev att genomföra mötet digitalt.
- Brandskydd - Vi har lagt in en flik "Brandskydd" under fliken "För boende". Där ligger nu ett viktigt dokument för brand- och säkerhethetsinformation som alla bör ta del av. Se även bif fil Brand- och säkerhetsinformation till hushållen.pdfInformation efter styrelsemöte 11 januari 2021

- Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 3 juni - boka in kvällen redan nu!
- Stadsdelsförvaltningen har sagt upp avtalet för förskolan som kommer att avveckla sin verksamhet senast 30/9. Styrelsen arbetar för fortsatt uthyrning till förskoleverksamhet.
Det finns i dagsläget en intressent som vi för en dialog med.

Styrelsen informerar - Information till boenden efter Styrelsemöte 10 november 2020

Avgiftshöjning från och med 2021-01-01

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna för bostadsrätterna med 2% från och med januari 2021.Styrelsen informerar - Information till boenden efter Styrelsemöte 14 september 2020.

Avstängning av vatten - torsdag 24/9 kl 14.15-15.15

Pga av byte av en vattenmätare i undercentralen hos förskolan kommer vattnet i hela huset att behöva stängas av en timme.

OVK och åtgärder efter anmärkning

OVK – Ni som fått anmärkningar som måste åtägrdas, kom ihåg att göra det snarast om ni inte redan gjort detta. Vi har beställt en återkontroll från INTAB och inväntar exakt datum för detta. Ordinarie sluttid för åtgärder var 31 augusti.

Höststäddag 24/10, med container

Föreningen har gemensam höststäddag den 24/10. Det kommer till den dagen beställas en container för avfall från gemensamma utrymmen samt från boenden. Fler sekatörer mm kommer att köpas in.

Inglasning av balkong
Frågan om godkännande för att glasa in balkonger bordläggs hos styrelsen, i och med att det är en så pass stor fråga att den behöver tas upp för ett stämmobeslut. Boenden som önskar glasa in sin balkong ombedes formulera en motion inför kommande årsstämma.

Givet att stämman röstar för att godkänna inglasning av en eller flera balkonger, beroende på hur motionen är skriven, blir de efterföljande stegen att ta fram ritningar och beskrivning av projektet, ansökan till byggnadsnämnden och hyresnämnden. Observera att vårt hus har en ”Grön märkning” vilket kan innebära specifika bedömningskriterier. Givet godkännande hos byggnadsnämnden och hyresnämnden skrivs ett avtal mellan boende och BRF föreningen vad gäller ansvar och eventuella kostnader i en framtida skötsel. Observera att processen kan se annorlunda ut beroende på hur motionen i stämman och ansökan är skriven. T.ex. enskild boende, en grupp/del av huset, alla balkonger osv. Kontakta styrelsen om du vill ha mer information och bakgrundsinformation om huset. Här finns ett bra informationsblad från Bostadsrätterna om beslutsgången för inglasning av balkong.

Bostadsrätterna Direkt nr 6 2020

Högtryckstvätt för styrelsens fastighetsskötsel

Styrelsen har beslutat att köpa in en högtryckstvätt för föreningens fastighetsskötsel. Det kommer inte att vara möjligt för enskilda boende att låna denna för privat användning inklusive tvätt av balkonger.

Gemensam internetanslutning

Arbetsgruppen för Gemensamt internetkontrakt kommer att startas upp under september. Arbetsgruppen består av 3 deltagare + en ledamot från styrelsen. Styrelsen tror att detta är en lagom stor grupp för att gå vidare med denna fråga.

Gemensam el och installation av solpaneler

Arbetsgruppen för Gemensam el och Installation av Solpaneler kommer att startas upp under september. Arbetsgruppen består idag av 3 deltagare + en ledamot från styrelsen. Styrelsen tror att detta möjligen är för få deltagare för att gå vidare med aktivt arbete, men avvaktar med beslut om att gå vidare eller bordlägga en eller båda frågorna tills efter ett första möte i arbetsgruppen. Hör av dig till styrelsen om du vill engagera dig i att utreda bästa väg framåt i dessa frågor.

Hålla korridorerna rena från privata ägodelar och skräp

Som ni eventuellt sett har styrelsen ett nytt verktyg (lappar som sätts på saker i korridorerna) för att informera boenden att ta hand om sina ägodelar i korridorerna. Att hålla korridorerna rena är viktigt av brandsäkerhetsskäl, hygien och trivsel, samt åtkomst för städning.

Styrelsen informerar - Kort information till boenden från Styrelsemöte 18 augusti 2020. 


Styrelsen har fått förfrågan från boende om inglasning av balkong. Detta diskuterades och kommer att diskuteras vidare under kommande styrelsemöte.

Styrelsen har fått förfrågan från boende om uppsättning av markiser på översta våningen. Styrelsen kommer att godkänna detta i form av ett generellt godkännande, med ett antal direktiv. Dessa kommer att formuleras och finnas under För boende / Ombyggnation.

Arbetsgruppen för gemensam el och solceller behöver fler deltagare. Uppstartsmöte planeras ske i slutet av augusti. Om inte tillräckligt många av boende är med i arbetsgruppen kommer projektet eventuellt behöva bordläggas.

Arbetsgruppen för gemensam internetanslutning har 4 deltagare idag. Fler deltagare är givetvis välkomna. Uppstartsmöte kommer att ske i augusti.

Styrelsen har fått förslag om att köpa in en hjärtstartare och kommer att undersöka detta närmare.

Duschblandarna inklusive duschmunstycken i bastuns två duschar kommer att bytas ut.

Kommande styrelsemöte: 2020-09-15Styrelsen Informerar - Sammanfattning av Årsmöte 30 juni 2020.

 

Antal deltagare på årstämman:

28 deltagande hushåll/personer, varav 5 fullmakter och 5 hushåll/personer digitalt.

 

Föreningens revisor gick igenom Årsredovisningen för 2019 och kommenterade denna positivt.

 

Valberedningens förslag på nya styrelsen för 2020-2021 röstades igenom.

Den nya styrelsen finns presenterad under avsnittet Styrelse.

 

Årstämman röstade följande gällande de tre propositionerna:

 • Ja till vidare arbete med underlag för Gemensam Elanslutning, i form av etablering av en arbetsgrupp.
 • Ja till vidare arbete med underlag för Solpanelinstallation, i form av etablering av en arbetsgrupp.
 • Ja till vidare arbete med underlag för Gemensam internetleverans, i form av etablering av en arbetsgrupp.

 

Styrelsen kommer nu utlysa 2 arbetsgrupper:

 • Solpaneler och Gemensam El i en kombinerad arbetsgrupp
 • Gemensam internetanslutning i en arbetsgrupp

 

Varje arbetsgrupp ska bestå av minst en styrelsemedlem och 2-5 boenden. Arbetsgrupperna får själva hitta sin form, mötesrutiner, tempo, roller, mm. Till en början sammankallar personer från styrelsen, därefter kan arbetsgruppen själv bestämma hur arbetet bedrivs.

 

Arbetsgruppens uppgift är att skapa beslutsunderlag för ett faktiskt genomförande av respektive område. Styrelsen är mottagare av underlaget och kan därefter kalla till stämma, för ett slutgiltigt beslut.

 

De som redan anmält intresse kommer att kontaktas. Om man är intresserad av att vara med så är man välkommen att maila styrelsen@brftrekanten.se.
              
Uppdaterat 2021-06-15