För boendeStyrelsen informerarFör boendeKollektivhusföreningenDokumentBokning av matsalBokning av gästlägenhetLogga inSök
Styrelsen informerar
Styrelse
Stadgar
Fastighetsinfo
Online

Brf Trekanten Liljeholmen

Information gällande Gemensam El (2024-02-07)

Vid tidigare stämma (2021) tog bostadsrättsföreningens medlemmar stämmobeslut om att hela huset ska ha gemensam el, vilket har trätt i kraft sedan november 2023. Detta innebär att det bara finns ett elabonnemang för hela huset och varje medlems egna abonnemang har upphört.

Hur fungerar det?
Tidigare hade varje enskilt hushåll / lokal ett abonnemang med en elnätsleverantör och ett abonnemang med en elhandlare. Varje hushåll fick då två separata fakturor. Nu har dessa individuella abonnemang sagts upp och istället har huset ett gemensamt abonnemang med elnätsleverantör (Ellevio) och ett med elhandlare (Fortum, tillsvidare). Eftersom vi mäter varje hushålls / lokals egen elförbrukning i kwh kan vi fördela den totala gemensamma kostnaden för el rättvist. Denna mätning sker kvartalsvis. Hushållets / lokalens kostnad för el adderas då kvartalsvis till hyres-/avgiftsavin, denna kostnad motsvarar då både elnät och elhandel. Detta betyder att det ej tillkommer någon ytterligare faktura med elkostnader, utan den totala kostnaden för hushållets / lokalens el finns med i hyres-/avgiftsavin. Under 2024 kommer elkostnaden adderas till hyres-/avgiftsavi som ska betalas i slutet av FebruariMajAugusti och November.

Räkneexempel:
Om man vill jämföra den fakturerade kostnaden som tillkommit på sin hyres-/avgiftsavi med föregående år (dvs. innan gemensam el trätt i kraft), så är det enklaste sättet att jämföra den totala fakturerade kostnaden på hyres-/avgiftsavi med föregående års totala elkostnad under samma kvartal. Se nedan för ett exempel på hur det skulle kunna se ut:

(Exempel)

Kostnad tidigare Elnätsleverantör (2022/23)

Kostnad tidigare Elhandlare (2022/23)

Kostnad Gemensam El (2023/24)

Skillnad i total kostnad före och efter Gemensam El

November

350 kr

250 kr

700 kr

+100 kr

December

400 kr

600 kr

700 kr

-300 kr

Januari

380 kr

440 kr

800 kr

-20 kr

Total (nov-jan)

1 130 kr

1 290 kr

2 200 kr

-220 kr

Enligt exemplet ovan i tabellen skulle den totala kostnaden med Gemensam El vara 220 kr lägre under perioden november-januari än föregående år. Eftersom priser förändras varje år så är det ingen garanti att man kommer ha en lägre kostnad under en given period, men avsikten med Gemensam El är att kostnaderna kommer vara fördelaktiga över tid.

Sammanfattningsvis finns det inget ytterligare som boende i huset behöver göra, men tänk på att lägga undan lite extra varje månad så att kostnaden för el inte överraskar var tredje månad. Om du har någon fråga gällande detta, kontakta styrelsen på styrelsen@brftrekanten.se.
.........................................................................................................................................................


Årsstämman kommer att genomföras tisdag 7/5 kl 18.00 i matsalen

Motioner till årsstämman ska var styrelsen tillhanda senast den 29/2. De kan läggas i föreningens brevlåda som finns på entréplanet på 19 alternativt skickas till styrelsen@brftrekanten.se.
Föreningen behöver fler personer till styrelsen.
Är du själv intresserad eller har förslag på ledamöter så kontakta valberedningen; Ullacarin Tiderman, Annica Nilsson och Jonas Heijkenskjöld.

Årsavgiften höjs med 8% from den 1 februari 2024.

- SBC Hemma -
Vi ska utveckla alla funktioner för alla boende i huset på SBC så du kan få de senaste nyheterna från både SBC och styrelsen.

Du kan redan nu gå in på www.sbc.se och logga in med mobilt bank-id.
Det är viktigt att du registrerar dig och anger kontaktuppgifter för att kunna ta del av alla funktioner.
...........................................................................................................................

Ändringar i styrelsen - Tommy Kristensen och Maria Berthelius har valt att avsluta sina styrelseuppdrag i förtid. Daniel Österhof är nu vald till ny ordförande.

Skalskyddet -Axema - Den 10/10 byter vi ut nyckelcylidrarna på ytterdörrarna. Då kommer man bara att komma in med sina taggar/blippar och via telefon på displayerna.

Årsstämman 2023 är nu genomförd med 24 röstberättigade medlemmar.
I styrelsen ingår nu;
Ledamöterna; Tommy Kristensen, Eva Sundmalm, Heléne Bigander, Agnetha Delin, Maria Berthelius, Daniel Österhof och Julius Lund.
Suppleanter; Monika Brannäs och Lars Tiderman.
Årsmötesprotokollet är uppsatt på våra anslagstavlor och ligger även på hemsidan under fliken Dokument.

Alla handlingar till årsstämman den 27/4 kl 18.30 i matsalen 
- Kallelse och dagordning 2023.pdf
Årsredovisning Brf Trekanten Liljeholmen 2022.pades.pdf
Revisionsberättelse Trekanten Liljholmen 2023-04-12.pades.pdf
2023 - Valberedningens förslag till BRF Trekanten Liljeholmen (1).pdf
Motion till stämman 2023 och styreslens svar.pdf
Efter stämman bjuds alla att delta i en frågestund och information från styrelsen under lättsamma former.Information inför 2023

- Månadsavgiften höjs med 10% från 1 januari. främst beroende på ökade kostnader för räntor, el, värme och vatten. Styrelsen har inte tagit hänsyn till ökade kostnader för renoveringar i underlaget.
- Ny kundportal lanseras - SBC Hemma - läs mer på  https://varbrf.sbc.se/Documents/Information%20och%20tips/Dokument/info-till-boende-om-sbc-hemma.pdf
- Årsstämman blir preliminärt den 27 april 2023

Information från årsstämma 2juni 2022Antal röstberättigade på årsstämman:

36 röstberättigade medlemmar; varav 23 på plats, 9 online och 4 genom fullmakt

 

Vanessa Ware ledde stämman på ett föredömligt sätt med bland annat genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse.

 

Valberedningens förslag på nya styrelsen för 2022-2023 röstades igenom.

Den nya styrelsen finns presenterad under avsnittet Styrelse samt på husets anslagstavlor.Information inför 2022
- Styrelsen har beslutat om en höjning av årsavgiften på 2,5% fr.o.m 2022-01-01
- Årsstämman kommer att genomföras torsdag den 2 juni.
- Gemensamt bredband kommer att installeras i månadsskiftet jan-feb med Bahnhof som leverantör.
- Guldklimpar AB har övertagit förskolans lokaler och kommer att ta in den första barngruppen i januari.


Information från årsstämma 3 juni 2021

Antal röstberättigade på årsstämman: 38 st, varav 17 på plats, 17 digitalt och 4 genom fullmakt

 

Vanessa Ware ledde stämman på ett föredömligt sätt med bland annat genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse.

 

Valberedningens förslag på nya styrelsen för 2021-2022 röstades igenom.

Den nya styrelsen finns presenterad under avsnittet Styrelse samt på husets anslagstavlor.

 

Årsstämman röstade följande gällande de tre motionerna:

 • Ja till att utreda de tekniska, ekonomiska och administrativa förutsättningarna och konsekvenserna för att installera ett antal laddstolpar för elbilar och elhybridbilar och.
 • Ja till att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram underlag för beslut om infravärme på terrasserna till årsstämman 2022..
 • Nej till att installera fastighetsboxar i entréerna.

Årsstämman röstade följande gällande de tre propositionerna:

 • Att Brf Trekanten inte ska gå vidare med installation av solceller i dagsläget.
 • Att ge styrelsen i uppdrag att att teckna avtal med lämplig leverantör av gemensam fiber/bredband med riktmärke till årsskiftet 2021/2022.
 • Att ge styrelsen i uppdrag att att teckna avtal med lämplig leverantör av utrustning för individuell mätning och debitering (IMD) samt att teckna avtal med lämplig leverantör av gemensam el, i första hand fossilfri el (sol/vind/vatten)

 

Styrelsen kommer nu utlysa 2 arbetsgrupper:

 • Installation av laddstolpar
 • Installation av infravärme på terrasserna

 

Om man är intresserad av att vara med så är man välkommen att maila styrelsen@brftrekanten.se.

 

 

Styrelsen Informerar - Sammanfattning av Årsmöte 30 juni 2020.

 

Antal deltagare på årstämman:

28 deltagande hushåll/personer, varav 5 fullmakter och 5 hushåll/personer digitalt.

 

Föreningens revisor gick igenom Årsredovisningen för 2019 och kommenterade denna positivt.

 

Valberedningens förslag på nya styrelsen för 2020-2021 röstades igenom.

Den nya styrelsen finns presenterad under avsnittet Styrelse.

 

Årstämman röstade följande gällande de tre propositionerna:

 • Ja till vidare arbete med underlag för Gemensam Elanslutning, i form av etablering av en arbetsgrupp.
 • Ja till vidare arbete med underlag för Solpanelinstallation, i form av etablering av en arbetsgrupp.
 • Ja till vidare arbete med underlag för Gemensam internetleverans, i form av etablering av en arbetsgrupp.

 

Styrelsen kommer nu utlysa 2 arbetsgrupper:

 • Solpaneler och Gemensam El i en kombinerad arbetsgrupp
 • Gemensam internetanslutning i en arbetsgrupp

 

Varje arbetsgrupp ska bestå av minst en styrelsemedlem och 2-5 boenden. Arbetsgrupperna får själva hitta sin form, mötesrutiner, tempo, roller, mm. Till en början sammankallar personer från styrelsen, därefter kan arbetsgruppen själv bestämma hur arbetet bedrivs.

 

Arbetsgruppens uppgift är att skapa beslutsunderlag för ett faktiskt genomförande av respektive område. Styrelsen är mottagare av underlaget och kan därefter kalla till stämma, för ett slutgiltigt beslut.

 

De som redan anmält intresse kommer att kontaktas. Om man är intresserad av att vara med så är man välkommen att maila styrelsen@brftrekanten.se.
              
Uppdaterat 2024-02-07
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum