För boendeStyrelsen informerarFör boendeKollektivhusföreningenDokumentBokning av matsalBokning av gästlägenhetLogga inSök
Styrelsen informerar
Styrelse
Stadgar
Fastighetsinfo
Online

Brf Trekanten Liljeholmen

Information efter styrelsemöte 11 januari 2021
- Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 3 juni - boka in kvällen redan nu!
- Stadsdelsförvaltningen har sagt upp avtalet för förskolan som kommer att avveckla sin verksamhet senast 30/9. Styrelsen arbetar för fortsatt uthyrning till förskoleverksamhet.
Det finns i dagsläget en intressent som vi för en dialog med.

Styrelsen informerar - Information till boenden efter Styrelsemöte 10 november 2020

Avgiftshöjning från och med 2021-01-01

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna för bostadsrätterna med 2% från och med januari 2021.Styrelsen informerar - Information till boenden efter Styrelsemöte 14 september 2020.

Avstängning av vatten - torsdag 24/9 kl 14.15-15.15

Pga av byte av en vattenmätare i undercentralen hos förskolan kommer vattnet i hela huset att behöva stängas av en timme.

OVK och åtgärder efter anmärkning

OVK – Ni som fått anmärkningar som måste åtägrdas, kom ihåg att göra det snarast om ni inte redan gjort detta. Vi har beställt en återkontroll från INTAB och inväntar exakt datum för detta. Ordinarie sluttid för åtgärder var 31 augusti.

Höststäddag 24/10, med container

Föreningen har gemensam höststäddag den 24/10. Det kommer till den dagen beställas en container för avfall från gemensamma utrymmen samt från boenden. Fler sekatörer mm kommer att köpas in.

Inglasning av balkong
Frågan om godkännande för att glasa in balkonger bordläggs hos styrelsen, i och med att det är en så pass stor fråga att den behöver tas upp för ett stämmobeslut. Boenden som önskar glasa in sin balkong ombedes formulera en motion inför kommande årsstämma.

Givet att stämman röstar för att godkänna inglasning av en eller flera balkonger, beroende på hur motionen är skriven, blir de efterföljande stegen att ta fram ritningar och beskrivning av projektet, ansökan till byggnadsnämnden och hyresnämnden. Observera att vårt hus har en ”Grön märkning” vilket kan innebära specifika bedömningskriterier. Givet godkännande hos byggnadsnämnden och hyresnämnden skrivs ett avtal mellan boende och BRF föreningen vad gäller ansvar och eventuella kostnader i en framtida skötsel. Observera att processen kan se annorlunda ut beroende på hur motionen i stämman och ansökan är skriven. T.ex. enskild boende, en grupp/del av huset, alla balkonger osv. Kontakta styrelsen om du vill ha mer information och bakgrundsinformation om huset. Här finns ett bra informationsblad från Bostadsrätterna om beslutsgången för inglasning av balkong.

Bostadsrätterna Direkt nr 6 2020

Högtryckstvätt för styrelsens fastighetsskötsel

Styrelsen har beslutat att köpa in en högtryckstvätt för föreningens fastighetsskötsel. Det kommer inte att vara möjligt för enskilda boende att låna denna för privat användning inklusive tvätt av balkonger.

Gemensam internetanslutning

Arbetsgruppen för Gemensamt internetkontrakt kommer att startas upp under september. Arbetsgruppen består av 3 deltagare + en ledamot från styrelsen. Styrelsen tror att detta är en lagom stor grupp för att gå vidare med denna fråga.

Gemensam el och installation av solpaneler

Arbetsgruppen för Gemensam el och Installation av Solpaneler kommer att startas upp under september. Arbetsgruppen består idag av 3 deltagare + en ledamot från styrelsen. Styrelsen tror att detta möjligen är för få deltagare för att gå vidare med aktivt arbete, men avvaktar med beslut om att gå vidare eller bordlägga en eller båda frågorna tills efter ett första möte i arbetsgruppen. Hör av dig till styrelsen om du vill engagera dig i att utreda bästa väg framåt i dessa frågor.

Hålla korridorerna rena från privata ägodelar och skräp

Som ni eventuellt sett har styrelsen ett nytt verktyg (lappar som sätts på saker i korridorerna) för att informera boenden att ta hand om sina ägodelar i korridorerna. Att hålla korridorerna rena är viktigt av brandsäkerhetsskäl, hygien och trivsel, samt åtkomst för städning.

Styrelsen informerar - Kort information till boenden från Styrelsemöte 18 augusti 2020. 


Styrelsen har fått förfrågan från boende om inglasning av balkong. Detta diskuterades och kommer att diskuteras vidare under kommande styrelsemöte.

Styrelsen har fått förfrågan från boende om uppsättning av markiser på översta våningen. Styrelsen kommer att godkänna detta i form av ett generellt godkännande, med ett antal direktiv. Dessa kommer att formuleras och finnas under För boende / Ombyggnation.

Arbetsgruppen för gemensam el och solceller behöver fler deltagare. Uppstartsmöte planeras ske i slutet av augusti. Om inte tillräckligt många av boende är med i arbetsgruppen kommer projektet eventuellt behöva bordläggas.

Arbetsgruppen för gemensam internetanslutning har 4 deltagare idag. Fler deltagare är givetvis välkomna. Uppstartsmöte kommer att ske i augusti.

Styrelsen har fått förslag om att köpa in en hjärtstartare och kommer att undersöka detta närmare.

Duschblandarna inklusive duschmunstycken i bastuns två duschar kommer att bytas ut.

Kommande styrelsemöte: 2020-09-15Styrelsen Informerar - Sammanfattning av Årsmöte 30 juni 2020.

 

Antal deltagare på årstämman:

28 deltagande hushåll/personer, varav 5 fullmakter och 5 hushåll/personer digitalt.

 

Föreningens revisor gick igenom Årsredovisningen för 2019 och kommenterade denna positivt.

 

Valberedningens förslag på nya styrelsen för 2020-2021 röstades igenom.

Den nya styrelsen finns presenterad under avsnittet Styrelse.

 

Årstämman röstade följande gällande de tre propositionerna:

  • Ja till vidare arbete med underlag för Gemensam Elanslutning, i form av etablering av en arbetsgrupp.
  • Ja till vidare arbete med underlag för Solpanelinstallation, i form av etablering av en arbetsgrupp.
  • Ja till vidare arbete med underlag för Gemensam internetleverans, i form av etablering av en arbetsgrupp.

 

Styrelsen kommer nu utlysa 2 arbetsgrupper:

  • Solpaneler och Gemensam El i en kombinerad arbetsgrupp
  • Gemensam internetanslutning i en arbetsgrupp

 

Varje arbetsgrupp ska bestå av minst en styrelsemedlem och 2-5 boenden. Arbetsgrupperna får själva hitta sin form, mötesrutiner, tempo, roller, mm. Till en början sammankallar personer från styrelsen, därefter kan arbetsgruppen själv bestämma hur arbetet bedrivs.

 

Arbetsgruppens uppgift är att skapa beslutsunderlag för ett faktiskt genomförande av respektive område. Styrelsen är mottagare av underlaget och kan därefter kalla till stämma, för ett slutgiltigt beslut.

 

De som redan anmält intresse kommer att kontaktas. Om man är intresserad av att vara med så är man välkommen att maila styrelsen@brftrekanten.se.
Styrelsen informerar - Kort information till boenden från Styrelsemöte 2020-06-30.

 

Den nya styrelsen är nu formad och den övergripande arbetsfördelningen är satt.

 

Styrelsen har fört till protokollet att styrelsen ska bli bättre på att besvara mail från boenden, även om inget direkt svar på frågan kan ges. I många fall behöver styrelsen resonera internt och/eller ta upp frågan på kommande styrelsemöte. I dessa fall ska vi bli bättre på att minst skicka en återkoppling och upplysa om att vi tagit emot mailet och hur vi kommer behandla frågan.

informerar 2019-10-15:

VATTNET kommer vara avstängt enligt följande:

Fredag 18/10 hela huset 14 - 17
Måndag 21/10 hela huset 8.30 - 16
Tisdag 22/10 hela huset 8.30 - 16
Onsdag 23/10 19-sidan av huset 8.30 - 16

Samla gärna vatten i förväg för att kunna dricka, laga mat, gå på toalett osv.

Orsaken är byte av tappvattenventiler. Arbetet utförs av Sofia Rör.
Vänliga hälsningar, Brf StyrelsenStyrelsen informerar 2019-02-27
Årsstämma 20 maj 2019
Årsmöteshandlingar kommer att delas ut i brevlådor. 

Styrelsen informerar 2019-01-31
Extrastämma 20190222 kl 18.30
För beslut om stadgeändring andra läsningen. 
Inga motioner tas emot till extrastämman. Kallelse har gått ut i brevlådor. För att sena stadgarna, ändringar markerade med gult, klicka här. 
För att se gamla stadgar, klicka här. 


Styrelsen informerar 2019-01-23
Matavfall

Sopsortering av komposterbart material-typ matrester startar redan 1 feb.

Styrelsen informerar 2019-01-06
Inbrottsvåg

Vi har haft en hel del inbrott och inbrottsförsök sista tiden. Styrelsen arbetar aktivt för att motarbeta dessa. Förändringar är på väg.
Bastun
Bastureglaget är nu utbytt och bastun fungerar utmärkt. 


Styrelsen informerar 2018-11-28 
AVLOPPSPROJEKTET
Äntligen äravloppsprojektet – reliningen-så gott som klart.

Den 22 nov hade vi slutbesiktning av avloppsprojektet med besiktningsman Lars Gyllberg från röda Tråden AB. Äntligen är
Entreprenaden godkändes med några mindre anmärkningar, som kommer att åtgärdas, Bl a:

 - Skadad gräsmatta på gården ersätts med rullgräs.
 - Glipan mellan plattor och asfalt utanför 21:ans entré ska tätas.
 - Slutpärm ska kompletteras med material från Stockholm Relining, bl a en signerad      sammanställning av kvalitén på utförd filmning av ledningarna.

Vi tackar alla boende, och i synnerhet de vars lägenhet berörts, för visat tålamod och förståelse för de störningar arbetena medfört.


Rabatterna utanför entréerna kommer att planteras i vår. Växtvalet står trädgårdsgruppen för. I alla rabatter planteras vintergröna som marktäckare. Utanför 21:an kommer det därutöver att planteras kejsarolvon, trollhassel och lagerhägg. Mot sopkärlen kommer att planteras murgröna.

Utanför 19 kommer det att planteras glanskörsbär, japansk lönn, lagerhägg, glansmiscantus och blå järnek.

MATAVFALLSPROJEKTET
Nu tar vi ta tag i matavfallsprojektet. Ni kommer alla att få kärl, påsar och broschyrer levererade hem till er. Det sopkärl utanför huset, där ni ska slänga påsarna, kommer att märkas upp tydligt. Nya påsar kommer att finnas att hämta i tvättstugan. Mer information kommer när det blir skarpt läge.


INCIDENTER
Främmande människor rör sig i huset. Som ni vet kommer koden snart att bytas. Men vi vill även rekommendera att - om ni kan – använd er nyckel eller vredet och inte den automatiska dörröppnaren.  Det är så lätt för ovidkommande att slinka in när porten står på vid gavel och ni har försvunnit runt hörnet.

 

Vi har fått klagomål från förskolan på att gymnastiksalen inte städas som den ska. Så snälla alla – se till att plocka undan och städa efter er. Detta har påpekats så många gånger! Någon har också gjort åverkan på golvmattan och basketkorgen. Vi måste alla se till att ta hand om våra gemensamma lokaler på bästa sätt.  Styrelsen informerar 2018-10-26

  Extrastämma 14 november kl 19 i Matsalen
Detta på grund av stadgeändringar och fyllnadsval till styrelsen. 
 Mer information och kallelse kommer snart i brevlådorna. 
 Välkommen!
 Här kan du ladda ner översikt över förslagen stadgeändringar. Ladda ner!
Nuvarande stadgar finns under fliken Dokument.

  Styrelsen informerar 2018-02-13
 Nu påbörjas det utvändiga arbetet med renovering av husets avlopp

 Valda entreprenörer

 Styrelsen har nu slutit avtal med de entreprenörer som ska genomföra arbetet. GW Asfalt kommer  att ta hand om markarbetena och Stockholm Relining renoverar avloppsrören. Som tidigare  meddelats har vi anlitat Ångpanneföreningen (ÅF) för projektledningen.

 

 Schaktarbete utanför port 19 och 21 startar måndag 19/2 då arbetet inleds med framgrävning  av rör i mark utanför port 19 och 21 mot gatan. Förberedelsearbetet sätter igång redan nu på  fredag.

 

 Besiktning av lägenheter och lokaler som påverkas kommer att ske under vecka 7 och 8.  Berörda  lägenhets- och lokalinnehavare meddelas denna vecka.  

 

 Informationsmöte planeras till vecka 11. Dag, tid och plats meddelas så snart vi fått bekräftelse  från entreprenörerna.

 

 Har du frågor med anledning av den här informationen är du välkommen att höra av dig  till styrelsen@brftrekanten.se                  Styrelsen informerar 2017-11-23

 Årsavgifterna kvar på samma nivå 2018

 Styrelsen bedömer att det är möjligt att undvika avgiftshöjning om vi är återhållsamma med  utgifterna.

 

 Hyreshöjning av bilplatserna

 Från 2018 kostar föreningens bilplatser utan tak 500 kr per månad och bilplatser med tak 1000 kr  per månad. Utgångspunkten för avgiftsnivån har varit kommunens avgift för boendeparkering.

 

 Reliningprojektet

 Vi har fått in två anbud men ännu inte valt entreprenör. Kostanden för arbetet blir betydligt större  än vi trott, varför föreningen kommer att behöva ta ytterligare lån för att kunna finansiera arbetet.

 

 Nytt snöröjningsavtal med Svea Park

 Svea Park får fortsatt uppdrag att sköta vinterunderhållet. Vi har gjort en gemensam  upphandling tillsammans med en annan bostadsrättsförening och fick då in tre anbud, där  Svea Park lämnade det bästa budet.

 

 Trygg Hansa har ersatt föreningens utlägg för vattenskadan i lgh 15

 Det är nu klart att föreningen får ersättning från Trygg Hansa för samtliga utlägg som  orsakades av vattenskadan i lägenhet 15.

 

 Inget byte till elektroniskt passersystem

 Styrelsen bedömer kostanden för ett nytt passersystem som alltför stor och ser heller inte att  det skulle ge ett bättre skydd mot ovälkomna besök i huset.

 

 Frånluftskanalerna i tvättstugan rensas den 6 december

 Ventexpert kommer att genomföra rensa frånluftskanalerna till torktumlarna. Det är möjligt  att tvätta och torka kläder som vanligt under tiden.

 

 Taket på lekstugan och i gympasalen repareras – kretsloppsrummen målas

 Calle Knegare har fått uppdrag att utföra arbetet. 

 

 
Styrelsen informerar 2017-07-10

 
 Renovering av horisontella avloppsstammar

 Vi har vetat om att våra horisontella avloppsstammar är i dåligt skick. I april/maj gjorde Lybecks  Högtryckstjänst AB en  genomgång av dessa stammar och tyvärr visade det sig att de var i sämre  skick än väntat. Bl a hittade man en akut  skada, i ett rör utanför Orangeriet, som krävde en  omedelbar omledning av avloppet.


 Vi har därför anlitat konsultföretaget Ångpanneföreningen (ÅF) för att leda ett projekt som syftar till  att renovera de  horisontella avloppsstammarna. Planerna ser ut på följande sätt:


  • ÅF tar för närvarande fram ett förfrågningsunderlag som kommer att skickas ut till ett antal entreprenörer så snart som möjligt.
  • Upphandling ska ske efter sommaren och arbetena påbörjas under hösten.
  • Arbetena kommer under kortare perioder att påverka våra möjlighet att använda toaletter, bad/dusch och köksavlopp. 
  • Grävarbetena kommer att påverka alla växter som finns längs de berörda väggarna. Vi kommer att ålägga entreprenören att återställa växtligheten, och allt annat som påverkats, när grävarbetena avslutats.


 Först när upphandlingen är genomförd vet vi mer i detalj hur och när arbetena kommer att  genomföras och hur de  kommer att påverka boende i huset. Vi återkommer med mer information,  och har också för avsikt att bjuda in alla  boende till informationsmöten, så snart det finns mer att  berätta.


 Om du har frågor innan dess är du välkommen att höra av dig till styrelsen@brftrekanten.se


 * Relining innebär, lite förenklat, att man infodrar det befintliga avloppsröret med en strumpa av plast (epoxi).                              

 Styrelsen informerar 2017-05-08

 Årsmöte
onsdagen den 17 maj 2017, kl 19 i föreningens matsal.
 Årsredovisning och dagordning finns som pdf under fliken: Dokument.


 

 Styrelsen informerar 2016-09-29

 Omläggning av sedumtaket nu avslutat

 Efter sommarens arbete med förskole- och matsalstaket väntar vi bara på ett ordentligt regn så att  sedummattan ska  ta sig. För  att de nernötta gräsytorna ska återställas kommer vi att stänga 

 av källarbacken under någon månad.

  

 Uppsnyggning utanför 21ans entré

 Asfalten vid cykelparkeringen breddas så att utrymmet för passage underlättas. Samtal pågår med  Micasa om den  vidare  utformningen. Piskställningen flyttas till entré 19 eftersom den som idag står i  19 är ranglig.


 Rörelsedetektorer utanför jordkällaren och på toaletten vid bastun

 För att avskräcka ovälkomna besök i det avgränsade utrymmet vid jordkällarens dörrar kommer vi att  montera  rörelsedetektorer  som är kopplade till armaturer. Rörelsedetektorer monteras också
 vid toaletten utanför bastun där lampan oftast lyser idag.


 Arbetet med den nya underhållsplanen pågår

 Förutom injustering av ventiler i husets radiatorer har vi genomfört samtliga större åtgärder som  fanns  med i  underhållsplanen  från år 2011. Arbetet med den nya planen pågår.


 Avgiften för p-platserna har höjts from sista kvartalet 2016

 Månadsavgiften är nu 660 kr resp. 315 kr för p-plats med eller utan tak.


 SBC har köpt upp ToT vilket medför nya rutiner och nya kontaktuppgifter from sept 2016

 Felanmäl till SBC:s kundtjänst telefon 0771-722 722 eller e-post kundtjanst@sbc.se

 Dit man kan även vända sig för frågor som rör  medlemsregister,  avgifter, parkering mm. 

 För att beställa nyckel ur husets nyckelsystem hos Axlås – kontakta först
 Anita Parkkinen, telefon 08- 562 559 46 eller anita.parkkinen@sbc.se


 Nya grannar

 Lisen och Erik som köpte lägenhet 15 (19:2) i somras kommer att flyta in under hösten. 

 Lägenhet 33 (19:4) och 40 (19:5) har nyligen sålts och vi hoppas att de nya grannarna ska ha installerat  sig innan jul.


 Nya tag med hemsidan

 Efter att arbetet med hemsidan har legat i träda några år tar vi nu tag. Maria Lilja är nu webbredaktör.


 Stadsdelsförvaltningen har sagt upp avtalet om förhyrning av matsalen from 1 juli 2017


Uppdaterat 2021-01-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum