För boendeStyrelsen informerarFör boendeKollektivhusföreningenDokumentBokning av matsalBokning av gästlägenhetLogga inSök
Kollektivhusföreningen
Stadgar
Styrelsen
Protokoll
Matlag
Gästlägenheten
Kök/matsal
Trädgårdsgruppen
Bastun
Snickeriet
Terrasser
Gympasalen
Gymmet

Stadgar för kollektivhusföreningen Trekanten
Reviderade stadgar beslutade på husmöte den 23 november 2017 och
årsmöte den 22 februari 2018.

1.  Firma
Föreningens firma är kollektivhusföreningen Trekanten.

2.  Ändamål
Föreningens ändamål är att på boende- och arbetsgemenskapens grund skapa en god boendemiljö, främja gemensamma aktiviteter för de boende i kollektivhuset och svara för verksamheten i kollektivhusets gemensamhetslokaler. 
Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.

3.  Verksamhet
Verksamhetsåret är kalenderår.
Arbetet i föreningen fördelas på arbetsgrupper eller enskilda medlemmar. Vid fördelning av arbetsuppgifter ska skälig hänsyn tas till vars och ens möjligheter och förmåga. Verksamheten ska löpande redovisas för husmöte (jfr p6).

4.  Medlemskap
Alla som bor i kollektivhuset Trekanten erbjuds medlemskap i före­ningen. Därutöver kan husmötet besluta om medlemskap. Medlemskap upphör vid avflyttning.

5.  Ekonomi
Föreningens verksamhet finansieras genom intäkter från gemensamma aktiviteter och uthyrning av gemensamma lokaler (i den mån de inte tas i anspråk av bostadsrättsföreningen) samt vid behov de medel som bostadsrättsföreningen avsätter.

Om årsmötet så beslutar (jfr p7) betalar varje medlem därutöver en årsavgift.

6.  Husmöte
Föreningens högsta beslutande organ är husmötet.

Husmöte ska hållas minst 2 en (1) gånger per halvår, varav ett ska vara årsmötet. Husmöte ska även hållas då minst 10 av medlemmarna så kräver.

Föreningens styrelse ska kalla till husmöte genom anslag med preliminär dagordning senast tio dagar före mötet. Definitiv dagordning anslås senast en vecka före mötet.

Endast medlemmar har rösträtt på husmötet. Röstning kan ej ske genom ombud. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska i första hand frågan hänskjutas till nytt husmöte och i andra hand avgöras genom lottning.

Husmötet är beslutsmässigt vid minst 15 när­varande medlemmar. Beslut får bara fattas i frågor som tagits upp på dagordningen.

7.  Årsmöte
En gång varje
år, senast den sista februari, ska ett husmöte, kallat årsmöte, hållas i kollektivhusets lokaler. Föreningens styrelse kallar till årsmötet genom anslag på entréplanens anslagstavlor senast 3 veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla tid och plats för mötet. Förslag till dagordning, styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelser samt revisionsberättelse ska tillställas varje hushåll senast en vecka före årsmötet. Vid årsmötet ska följande ärenden avhandlas:
1) Val av mötets ordförande
 2) Val av sekreterare och två justeringsmän
 3) Fråga om godkännande av kallelse och dagordning
 4) Styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelser
 5) Revisorernas berättelse
 6) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 7) Fråga om årsavgifter
 8) Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter (jfr p8)
 9) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (jfr p11)
10) Val av valberedning
11) Övriga ärenden

8.  Styrelse
Styrelsen ska samordna verksamheten och sköta de löpande ärendena och ansvara för den verksamhet, som husmötet inte delegerat till annan arbetsgrupp. Styrelsen kan utse adjungerad medlem till specifika uppdrag. Styrelsen ska till husmötet hänskjuta fråga av väsentlig betydelse för föreningsmedlem.
Styrelsen består av tre till sju ledamöter. Husmötet kan vid behov göra fyllnadsval. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

9.  Valberedning
Valberedningen ska bestå av minst tre medlemmar, vilka till årsmötet lämnar förslag till val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.

10. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelseordförande och kassör, två i förening.

11. Revisor
Av de två revisorerna och revisorssuppleanterna ska minst en vardera vara medlem i föreningen. Revisorerna ska granska styrelsens och arbetsgrupper­nas förvaltning. Styrelsen och övriga arbetsgrupper ska varje år, senast 3 veckor före årsmötet, till revisorerna för granskning överlämna årsberättelse inne­hållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar samt övriga för verksamhetens bedömande nödvändiga upplysningar.

12. Stadgeändring
Beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning, ska fattas med minst 2/3 majoritet vid två husmöten. Ett av dessa husmöten ska vara årsmöte och mellan mötena ska minst tre månader förflyta.

13. Föreningens upplösning
Om föreningen upplöses ska dess kvarvarande tillgångar fördelas lika mellan lägenheterna. Beloppet utbetalas till lägenhetsinnehavaren oavsett upplåtelseform.

Uppdaterat 2018-02-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum